Меню
За нас Полезно Корпоративни клиенти Контакти

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

По настоящите общи условия застрахователен агент "Парана" ООД, наричан за краткост застрахователен агент, предоставя застрахователно посредническа услуга от разстояние чрез страницата www.parana.bg, наричана за краткост страницата, на физически български и чуждестранни граждани, наричани за краткост потребители или клиенти.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Парана ООД е лицензиран застрахователен агент, вписан в Търговски регистър с ЕИК 204369395, със седалище и адрес на управление гр. София, , р-н Изгрев ул. Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ № 24, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор на 02.10.2017, към „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД, с ЕИК 131233651, адрес на управление София, бул. България 83А;
 2. Търговският адрес гр. София, , р-н Изгрев ул. Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ № 24;
 3. Дейността по предоставяне на застрахователно посредничество е обект на финансов надзор, осъществяван от Комисия за финансов надзор с адрес: 1303 гр. София, ул. Будапеща 16

II. ПОНЯТИЯ

Уеб страница, страница: обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в интернет- www.parana.bg, съдържащо файлове и информация, относно услугата предоставяна от застрахователния агент.

Потребител: всяко лице посещаващо или ползващо услугата, предлагана през страницата www.parana.bg.

Поръчка: възлагане от страна на потребителя към застрахователния агент за сключване на застрахователен договор.

Потвърждение на поръчката: съобщение до потребителя от страна на застрахователния агент, с което застрахователният агент потвърждава извършването на възложените му действия за сключване на застрахователен договор.

Изпълнение на услугата: сключване на застрахователен договор.

Виртуален ПОС терминал: начин на приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти по Интернет чрез уебсайт, без физическото присъствие на картата. Транзакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с програмите за сигурност на MasterCard и VISA, съответно с наименования „MasterCard SecureCode” и “Verified by VISA”.

Полица: договор за застраховка.

Активация на застрахователен период: период определен (активиран) от потребителя, в който застрахователните събития се покриват от сключената застраховка.

III. УСЛУГА

 1. Същност на услугата. Предлагани видове застраховки.
  1. Посредством уеб страницата www.parana.bg застрахователният агент, осъществява застрахователно посредничество. То се състои в предлагане и сключване от името и за сметка на потребителя на договори за застраховки.
  2. Посредством уеб страницата www.parana.bg застрахователният агент предлага сключване на туристическа застраховка.
 2. Цена на услугата
  1. Предоставянето на услугата по застрахователно посредничество е свързана със сключване на договор за застраховка. По силата на договора за застраховка потребителят дължи плащане на цената на застраховката. Тя е равна на записаната по полицата премия.
  2. Услугата по застрахователно посредничество се предоставя без допълнителни такси за потребителя. Потребителят не дължи каквито и да е други комисионни, такси или разходи, извън премията по полицата, определена по тарифите на застрахователя.
  3. Застрахователният агент може да предостави на потребителя допълнителни ценови бонуси за своя сметка.
 3. Валидност на предоставената информация
  1. Информацията на страницата се актуализира от застрахователния агент своевременно при промяна на тарифите на застрахователите.
 4. Изисквания към потребителите на услугата
  1. Услугата е предназначена за дееспособни, здрави, физически български и чуждестранни граждани на възраст от 16 до 69 години.
  2. Недействителен е договор, сключен от лица извън изброените в горната точка.
 5. Условие за предоставяне на услугата. Периодичност на предоставяне
  1. Услугата се предоставя по инициатива на и след изрично искане от страна на потребителя.
  2. Услугата може да бъде предоставена многократно за срока на валидност на договора.
 6. Ред за предоставяне на услугата
  1. Потребителят избира един от предлаганите през страницата застрахователни продукти.
  2. Потребителят извършва регистрация в уеб страницата посредством електронна поща, Facebook профил или Google профил.
  3. За сключване на застраховката потребителят въвежда необходимите данни за полица.
  4. Потребителят има достъп до изпратените поръчки и сключените от него застраховки през страницата. Достъпът се осъществява посредством електронна поща и парола, вход с Facebook профил или Google профил в зависимост от направената начална регистрация.
  5. Преди изпращане на поръчка за застраховка потребителят изрично потвърждава достоверността на въведените от него данни и съгласието си да сключи застраховка при избраните от него параметри. За да бъде изпълнена заявката за сключване на застрахователен договор, потребителят задължително следва да отбележи, че приема настоящите Условия, както и приложимите Общи и Специални условия за избрания застрахователен продукт.
  6. С потвърждението по т. 6.5. потребителят изпраща поръчка за сключване на застраховка, упълномощава и възлага на застрахователния агент да сключи застрахователен договор.
  7. Потребителят ще бъде отведен до защитена страница на "Борика" АД, в която може да извърши защитено плащането на избрания продукт.
  8. Получаването на поръчката от застрахователния агент се потвърждава с получаване на известие от "Борика" АД за извършеното плащане от страна на потребителя за избрания продукт. Застрахователният агент изпраща застрахователния договор на посочения от потребителя имейл.
  9. Процес по активация на застрахователен период:
   1. Потребителят трябва да влезе в секцията „Активация на туристическа застраховка“ на личния си профил в уеб страницата parana.bg
   2. Да избере периода, за който иска да направи активация на своята застраховка.
   3. Да потвърди избора си.
   4. Застрахователният агент изпраща документ потвърждаващ активирания период на посочения от потребителя имейл адрес. Същият документ ще бъде достъпен за целия период на застрахователния договор в секция „Архив“ в личния профил на потребителя.
 7. Плащане
  1. Поръчаните през страницата застраховки могат да бъдат платени чрез дебитна или кредитна карта през виртуален ПОС терминал.
IV. СКЛЮЧВАНЕ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
 1. Сключване
  1. С изпращането на поръчката за застраховка потребителя сключва договора за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние.
  2. Договорът за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние се счита за сключен от страна на застрахователния агент с получаване на плащане за поръчаната застрахователна услуга.
  3. Договорът влиза в сила от датата да сключване.
 2. Срок
  1. Договорът се сключва за срок от една календарна година.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 1. Ползвателят на застрахователни услуги следва да подава вярна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка със сключване/ изменение/ прекратяване на застрахователни продукти, както и във връзка с използването на уебсайта.
 2. Няма право да сключва застрахователен договор от чуждо име, освен в случаите, когато е застраховащ и има изричното съгласие за това от застрахованите лица.
 3. Няма право да се регистрира в уебсайта или да заяви допълнителни услуги от чуждо име, както и да използва лични данни, които не са негови.
 4. Ползвателят на застрахователни услуги се задължава да не използва откраднати и фалшиви дебитни или кредитни карти, и в случай, че използва такава карта, да понесе наказателна отговорност.
 5. За периода на валидност на застрахователния договор, ползвателят на застрахователни услуги има право по всяко време да получи условията по договора на хартиен носител или на предоставен от него имейл адрес и да ги свали от профила си в уебсайта.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ АГЕНТ
 1. Застрахователният агент е длъжен да посочи директно в уебсайта информация за:
  1. Името и адреса на застрахователния агент (седалище и адрес на управление или адрес за осъществяване на търговска дейност), телефонен номер, както и адреса на електронната поща и интернет страницата;
  2. Основните характеристики на продуктите;
  3. Крайната цена с включени всички данъци и такси;
  4. Условията за плащане и доставка, за случаите, в които са приложими;
 2. Застрахователният агент се задължава да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на www.parana.bg да се поддържат винаги коректни и актуални;
 3. Да предоставя разписка за всяка извършена транзакция с банкова карта;
 4. Да съхранява записи за транзакциите за целите на успешно реализирано плащане;
 5. Застрахователният агент не носи отговорност за грешно или недобросъвестно въведени от потребителя данни.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. За целите на сключване и администриране на застраховки застрахователният агент събира и обработва лични данни;
 2. Застрахователният агент е лицензиран администратор на лични данни с идентификационен № 431107;
 3. Личните данни се предоставят доброволно от потребителя;
 4. С изпращането на поръчка за застраховка потребителят декларира изричното си съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки;
 5. С изпращането на поръчка за застраховка потребителят декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него във въпросника за застраховане или застрахователните договори, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователния агент, при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки;
 6. Застрахователният агент има право да използва предоставените му лични данни за целите на директен маркетинг.

VIII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Застрахователния агент има право да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др;
 2. Техническата информация може да бъде използвана с цел:
  1. Подобряване на предоставяната през страницата услуга;
  2. Идентификация на потребителя при неизпълнение на настоящите общи условия;
  3. В ситуации, при които е застрашено съдържанието на страницата или други потребители.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни от застрахователния агент.
 2. Настоящите общи условия мога да бъдат допълвани или променяни чрез допълнителни "click-through" споразумения. За тези случаи застрахователният агент изисква изричното съгласие на потребителя, което може да бъде изразено с отбелязване на чек бокс или кликване върху бутон „Съгласен съм”. Ако допълнителните споразумения на застрахователния продукт противоречат на общите условия, приложими са допълнителните споразумения.
Този сайт използва „бисквитки“/cookies. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за защита на личните данни.